Добро пожаловать на сайт спортивно-туристского клуба «Одесса»!
Приходите к нам!
СТК «Одесса» проводит открытый набор новых членов:
  • походы;
  • туристские слёты;
  • соревнования;
  • тренировки;
  • лекции;
  • общение с интересными, эрудированными и духовно богатыми людьми :)

Вход на сайт

Устав

Статут горомадської органiзацiї
«Спортивно-туристський клуб «Одеса»

1. Загальні положення
2. Організаційно-правові засади створення та діяльності Клубу
3. Мета та завдання Клубу
4. Членство у Клубі
5. Права та обов’язки членів Клубу
6. Структура, статутні органи та управління Клубу
7. Майно та кошти Клубу
8. Порядок припинення діяльності Клубу
9. Порядок внесення змін i доповнень до Статуту Клубу

1. Загальні положення

1.1. «Спортивно-туристський клуб «Одеса» (далі — Клуб) є добровільним громадським об’єднанням, що створюється на засадах єдності інтересів громадян — прихильників спортивного, оздоровчого, еколопчного, краєзнавчого туризму для реалізації мети i завдань, передбачених Статутом Клубу.

1.2. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими актами законодавства України, наказами та іншими нормативними документами центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури i спорту України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, документами Туристсько-спортивної спілки України, Федерації спортивного туризму України та своїм Статутом.

1.3. Клуб діє на демократичних засадах: добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та звітності своїх керівних органів, законності та гласності.

1.4. Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації i має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий, валютний та інші рахунки у банках України, круглу печатку, необхідні штампи, бланки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються керівним органом Клубу. Символіка Клубу реєструється у встановленому порядку.

1.5. Клуб у своїй діяльності з розвитку спортивного туризму тісно співпрацює з місцевими органами виконавчої влади з питань фізичної культури i спорту та молоді, Федерації спортивного туризму України, Туристсько-спортивної спілки України , а також з іншими зацікавленими установами та організаціями.

2. Організаційно-правові засади створення та діяльності Клубу

2.1. Клуб є громадською, неприбутковою організацією, що створюється i діє з місцевим статусом. Діяльність Клубу поширюється на територію м. Одеса.

2.2. Клуб є юридичною особою i діє на підставі власного Статуту, що затверджується i реєструється у встановленому законом порядку.

2.3. Офіційне найменування Клубу:

2.3.1. Повне найменування: громадська організація «Спортивно-туристський клуб «Одеса».

2.3.2. Скорочене найменування: «Спортивно-туристський клуб «Одеса» (СТК «Одеса»).

2.4. Юридична адреса Клубу: Україна, 65011, м . Одеса, вул. Старобазарний сквер, 5.

2.5. Клуб може брати участь у заснуванні спілок об’єднань громадян, укладати з ними угоди про співпрацю, взаємодопомогу.

3. Мета та завдання Клубу

3.1. Метою створення та діяльності Клубу є сприянням розвитку спортивного, оздоровчого, екологічного, краєзнавчого туризму та інших форм активного відпочинку у природному середовищі, підвищення ролі фізичної культури i спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я населення, формування здорового способу життя.

3.2. Основними завданнями Клубу є:

3.2.1. Сприяння реалізації місцевих програм розвитку туризму;

3.2.2. Здійснення навчально-методичних, консультативних та організаційних заходів з розвитку туризму;

3.2.3. Сприяння організації взаємодії громадських та інших установ, організації, фондів з державними організаціями та установами з розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

3.2.4. Здійснення заходів з масового залучення до активних занять туризмом різних соціальних та вікових груп населення;

3.2.5. Організація засобами туризму змістовного дозвілля громадян, розвиток та пропаганда туристсько-краєзнавчих та туристсько-спортивних можливостей рідного краю;

3.2.6. Розвиток та удосконалення діяльності з підготовки та підвищення кваліфікації туристів-спортсменів та інших категорій кадрів туризму;

3.2.7. Сприяння створенню в учбових закладах, установах, організаціях, на підприємствах секції, первинних колективів та відомчих клубів спортивного, оздоровчого, краєзнавчого туризму.

3.3. Для виконання статутних завдань Клуб в установленому законом порядку:

3.3.1. Організує та проводить походи, експедиції, подорожі з різних видів туризму;

3.3.2. Організує роботу туристсько-спортивних, оздоровчих таборів та баз;

3.3.3. Проводить у встановленому порядку підготовку, підвищення кваліфікації та атестацію громадських туристських кадрів, спортсменів-розрядників;

3.3.4. Здійснювати організацію та проведення спортивних туристських змагань та зльотів;

3.3.5. Здійснює заходи щодо розвитку екстремального туризму, проведення комбінованих за видами туризму подорожей, розвитку інноваційних технологій у туризмі;

3.3.6. Проводить роботу щодо профілактики та попередження аварійності, травматизму та нещасних випадків у туризмі;

3.3.7. Здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази туризму;

3.3.8. Надає методичну та практичну допомогу туристським секціям підприємств та організацій;

3.3.9. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення нормативно правової бази туризму;

3.3.10. Здійснює навчально-тренувальну роботу зі спортивного туризму в секціях, групах, гуртках Клубу;

3.3.11. Бере участь у розробці та впровадженні місцевих, регіональних та всеукраїнських цільових та комплексних програм розвитку туризму, вносить cвoї пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

3.3.12. Інформує громадськість про свою діяльність;

3.3.13. Здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством.

3.3.14. Здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.4. При здійсненні своєї статутної діяльності Клуб користується правом:

3.4.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові i немайнові права;

3.4.2. Представляти и захищати cвoї законні інтереси та законні інтереси cвoїx членів у державних та громадських органах;

3.4.3. Організаційно, фінансове та матеріально-технічно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.4.4. Одержувати від органів державної влади i управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації cвoїx цілей i завдань;

3.4.5. Вносити пропозиції до органів влади та управління;

3.4.6. Розповсюджувати інформацію та пропагувати cвoї цілі;

3.4.7. Здійснює діяльність з розвитку внутрішнього, зарубіжного, іноземного туризму та екскурсій;

3.4.8. Здійснює господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ i організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства, засоби масової інформації.

4. Членство у Клубі

4.1. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни, які досягли 14 років, визнають i дотримуються Статуту Клубу, беруть участь у його роботі та сплачують членські внески.

4.2. Колективними членами можуть бути колективи учбових закладів, підприємств, установ i організацій, що визнають принципи, мету, завдання та Статут Клубу, сприяють їх втіленню у життя, сплачують членські внески.

4.2.1. Прийом у колективі члени Клубу здійснюється правлінням Клубу.

4.2.2. Колективі члени Клубу реалізують cвoї права та обов’язки через cвoїx представників.

4.2.3. «Члени клубу-пасив» є колишні «Члени клубу», які виявили таке бажання, або були обрані правлінням у зв’язку з відсутністю активності у роботі клубу більше ніж один рік, не сплати членських внесків. Для відновлення статусу «Член Клубу» «Члени клубу-пасив» подають письмову заяву до правління клубу, сплаченого вступного внеску.

4.2.4. «Кандидати у Члени клубу» — усі громадяни охочі брати активну участь в роботі Клубу, сплачують необхідні вступні та членські внески, але не мають необхідного стажу перебування в клубі.

4.3. Індивідуальні та колективні члени Клубу мають рівні права та обов’язки.

4.4. В клубі може бути почесне членство. Діяльність почесних членів регулюється положенням, затвердженим правлінням Клубу.

4.5. Членство у Клубі може бути припинено внаслідок:

4.5.1. Особистої письмової заяви;

4.5.2. Виключення з Клубу за дії, несумісні з його Статутом;

4.5.3. Тривалої неучасті у роботі Клубу (більше одного року) без поважних причин.

4.6. Рішення про виключення приймається на засіданні правління Клубу кваліфікованою більшістю голосів не менше, ніж 2/3 його членів, присутніх на засіданні Правління. Даний член Клубу у голосуванні з питання його виключення не бере участі. Рішення про виключення може бути оскаржене протягом шести місяців з моменту винесення такого рішення на зборах Клубу, які приймають остаточне рішення з даного питання.

5. Права та обов’язки членів Клубу

5.1. Права та обов’язки членів Клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом Клубу.

5.2. Члени Клубу мають право:

5.2.1. Брати участь у роботі Клубу;

5.2.2. Обговорювати на зборах Клубу будь-які питання діяльності Клубу;

5.2.3. Індивідуальні члени та повноважні представники колективних членів можуть обирати та бути обраними до всіх виборчих органів Клубу;

5.2.4. Отримувати інформацію з питань діяльності Клубу;

5.2.5. Критикувати виборні органи та членів Клубу з посиланням на конкретні документа або дії, при обговоренні на зборах відповідних органів Клубу;

5.2.6. Брати участь з дорадчим голосом в засіданнях правління.

5.2.7. Користуватись у встановленому порядку майном Клубу;

5.2.8. Носити форму та символіку Клубу;

5.2.9. Вільно виходити з членів Клубу у встановленому порядку;

5.2.10. Здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

Примітка: «Члени клубу-пасив», «Кандидати у члени клубу» мають право на зборах клубу лише дорадчий голос і не мають право брати учать у засіданнях правління клубу.

5.3. Члени Клубу зобов’язані:

5.3.1. Виконувати у своїй роботі Статут Клубу;

5.3.2. Підтримувати своїми діями авторитет Клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та цільової конструктивної критики;

5.3.3. Виконувати рішення органів Клубу, прийняті у межах їх компетенції;

5.3.4. Брати участь у діяльності Клубу та співпрацювати з громадськими комісіями відповідної федерації туризму з видів туризму та напрямів роботи;

5.3.5. Сплачувати членські внески;

5.3.6. Під час участі у спортивно-туристських, навчальних та інших заходах Клубу, дотримуватись встановлених правил їх проведення, вимог техніки безпеки, дбайливо ставитися до природного середовища, пам’яток історії та культури.

6. Структура, статутні органи та управління Клубу

6.1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та своїм Статутом.

6.2. Керівними органами Клубу є загальні збори, правління; контрольним органом — ревізійна комісія (ревізор), керівною особою — президент Клубу.

6.2.1 Керівні та контрольні органи, а також президент Клубу діють в межах повноважень, визначених Статутом Клубу.

6.3. Вищим керівним органом Клубу е загальні збори (конференція) членів Клубу, які скликаються не рідше одного разу на два роки.

6.3.1. Позачергові збори (конференція) можуть бути скликані на вимогу 1/3 чисельного складу, або правління Клубу.

6.3.2. Збори (конференція) є правомочними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів Клубу або їх повноважних представників.

6.3.3. Рішення про затвердження Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності Клубу приймаються на загальних зборах членів Клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів Клубу. Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників зборів (конференцій). Процедура голосування визначається зборами Клубу.

6.4. Загальні збори (конференція) можуть прийняти рішення з уcix питань діяльності Клубу. До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

6.4.1. Прийняття Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень;

6.4.2. Обрання керівництва Клубу;

6.4.3. Обрання ревізійної комісії або ревізора; на термін повноважень правління Клубу;

6.4.4. Визначення головних напрямів діяльності Клубу та прийняття програмних документів;

6.4.5. Розгляд звітів правління Клубу та ревізійної комісії, оцінка їх роботи;

6.4.6. Реалізація права власності на майно та кошти Клубу;

6.4.10. Право відміни рішень правління та президента Клубу, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які підпорядковані Клубу;

6.4.8. Розгляд апеляцій на рішення правління та ревізійної комісії (ревізора) Клубу;

6.4.9. Передача частини повноважень правлінню;

6.5. Усі посадові особи обираються загальними зборами (конференцією) на термін не більший, ніж два роки. Строк повноважень осіб, обраних загальними зборами (конференцією), закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні посади.

6.6. Президент, його заступники, члени правління можуть працювати у Клубу на штатній основі, за сумісництвом або на громадських засадах.

6.7. Засідання правління скликаються не рідше одного разу на місяць i є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів правління. Головує на засіданнях правління президент Клубу, а в його відсутність — один з його заступників.

6.7.1. У засіданнях правління можуть брати участь члени ревізійної комісії (ревізор) з дорадчим голосом.

6.7.2. Рішення правління можуть прийматися як на його засіданні, так i шляхом опитування. Рішення правління, прийняте на його засіданні є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів правління. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало 2/3 обраних членів правління.

6.8. Правління Клубу:

6.8.1. Розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень загальних зборів Клубу;

6.8.2. Розробляє перспективні, календарні, поточні плани роботи Клубу, готує інші документи, що стосуються його поточної роботи;

6.8.3. Забезпечує скликання зборів (конференції) та визначає норми представництва колективних членів;

6.8.4. Утворює постійні або тимчасові виконавчі, робочі та громадські консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцією та структуру, призначає та звільняє їх керівників;

6.8.5. Може відмінити рішення президента Клубу, його заступників та інших керівних осіб Клубу.

6.8.6. Звітує перед загальними зборами Клубу за свою діяльність;

6.8.7. Вирішує інші, визначені Статутом Клубу, питання його діяльності.

6.9. Вищою посадовою особою Клубу є його президент. Президент Клубу у своїй роботі керується Статутом Клубу, рішеннями правління та загальних зборів (конференції) Клубу.

6.10. Президент Клубу:

6.10.1. Здійснює загальне керівництво Клубом;

6.10.2. Скликає та організовує роботу правління Клубу, головує на них;

6.10.3. Подає загальним зборам (конференції) звіт про роботу правління;

6.10.4. Діє від імені Клубу та представляє його без доручення у зовнішніх стосунках;

6.10.5. Має право підпису фінансових та інших документів Клубу;

6.10.6. Формує апарат правління, визначає працівникам апарату правління посадові обов’язки та приймає на штатну роботу керівника апарату.

6.10.7. Організує виконання роботи по затверджених планах;

6.10.8. Підписує офіційні документи Клубу;

6.10.9. Може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

6.11. Ревізійна комісія (ревізор) діє відповідно до Положення про цю комісію, що затверджується загальними зборами Клубу.

6.12. Керівництво ревізійною комісією здійснює її голова.

6.13. Голова, заступники голови, члени ревізійної комісій Клубу можуть бути виключені з Клубу лише за рішенням загальних зборів (конференції) Клубу.

7. Майно та кошти Клубу

7.1. Клуб як юридична особа може мати у своїй власності майно та кошти, необхідні для здіснення його статутної діяльності.

7.1.1. Клуб набуває право власності на майно та кошти, передані йому членами Клубу в установленому порядку, набуті від вступних та членських внесків, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, на майно i кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності створених Клубом госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств; на майно та кошти, придбане на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Джерелами коштів та майна Клубу є:

7.2.1. Вступні та членські і внески членів Клубу;

7.2.2. Кошти та майно, що передали члени Клубу в установленому порядку;

7.2.3. Добровільні внески юридичних осіб;

7.2.4. Надходження від установ, організацій, видавництв, засобів масової формації, заснованих Клубом;

7.2.5. Кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги від громадян, підприємств, установ i організацій у встановленому законом порядку;

7.2.6. Пасивні доходи;

7.2.7. Інші доходи не заборонені чинним законодавством.

7.3. У власності Клубу можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, облігації, інші щінні папери та будь-яке майно. необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Клубу, не вилучене з цивільного обігу i не обмежене у використанні.

7.4. Клуб самостійно i незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним йому майном через керівні органи Клубу.

7.5. Майно та кошти Клубу не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються лише для виконання статутних завдань.

7.6. Клуб як юридична особа несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність.

7.7. Клуб веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносить до бюджету платежі в порядку i розмірах, передбачених законодавством.

7.8. Члени Клубу сплачують членські та вступні внески. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Положенням, яке затверджується загальними зборами (конференцією).

7.9. Кошти, отримані від членських внесків, розподіляються відповідно до Положення про членські внески.

8. Порядок припинення діяльності Клубу

8.1. Діяльність Клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.

8.2. Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення загальних зборів (конференції), або за рішенням судових органів у порядку, встановленому законодавством України.

8.3. Якщо рішення про ліквідацію Клубу прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з його ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

8.4. Рішення про ліквідацію Клубу має бути опубліковане в періодичній пресі

9. Порядок внесення змін i доповнень до Статуту Клубу

9.1. Про зміни i доповнення до Статуту Клубу повідомляється у легалізуючий державний орган у 5-денний строк.